Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ആരാധിച്ചിടാം നമുക്കാരാധിച്ചിടാം യാഹാം

ആരാധിച്ചിടാം നമുക്കാരാധിച്ചിടാം
യാഹാം ദൈവത്തെ നമുക്കാരാധിച്ചിടാം
താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഉയർത്തിയല്ലോ
പാടാൻ നവ്യമാം ഗാനം നാവിൽ തന്നല്ലോ

കണ്ണുനീരെല്ലാം നാഥൻ തുടച്ചുവല്ലോ
കണ്ണിൻ മണിപോൽ നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു
നിന്ദ ഉരുട്ടി നീക്കി ശത്രു മുമ്പാകെ
നിന്ദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തുയർത്തിയല്ലോ

പാരിൽ പലരും നമ്മെ മറന്നീടിലും
പാരിൻ നഥനാം യേശു മറക്കുകില്ല
ലോകാന്ത്യത്തോളം എല്ലാ നാളിലും കൂടെ
ഇരിക്കുമവൻ നമ്മെ വഴിനടത്തും

ഓട്ടം തീരുവാൻ കാലമായല്ലോ-നമ്മൾ
നാട്ടിൽ പോകുമോ ദുഖമെല്ലാം തീരുമേ
ദൂതരോടൊത്ത് നാമും വീണ മീട്ടിടും
കാന്തൻ പൊൻമുഖം കണ്ടു ആരാധിച്ചിടും

ആരാധിക്കാം കർത്തനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
ആരാധിച്ച​പ്പോൾ വിടുതൽ കിട്ടി
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.