Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ആയുസ്സെന്തുള്ളു നമുക്കിങ്ങായുസ്സെന്തുള്ളു

ആയുസ്സെന്തുള്ളു? നമുക്കിങ്ങായുസ്സെന്തുള്ളു?

ശോകമൂലഗാത്രം പല രോഗബീജങ്ങൾക്കു പാത്രം
ഇതിൽ ജീവൻ നിൽപൊരു സൂത്രം
നിനച്ചീടുകിലെത്രയോ ചിത്രം!

നാലു വിരലതിൻ നീളം കഥപോലെ കഴിയുമീ മേളം
ഉടൽ ദീനതയാണ്ടൊരുനാളം
അണുജീവികൾ പാർക്കുവാൻ മാളം

നാടകത്തിൻ നടൻപോലെ മരുവിടുമീ മാനുജർ ചാലേ
നിജ വേഷമൊഴിഞ്ഞിടും മേലേ
മൃതി വേഗമണയുന്ന കാലേ

മാളികമുകളിൽ കാണാ-മരശേറിയിരിപ്പോരെയീനാൾ
അവർ നാളെ വെറും നിലത്താണു കിടന്നിടുവതെത്രയും കേണു

ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിടാം
ആനന്ദിച്ചാർത്തിടും ഞാൻ
Spread the love
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.