Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Category Archives: Malayalam

പുത്തനെറുശലേം പട്ടണം അതെത്രമാം

പുത്തനെറുശലേം പട്ടണം അതെത്രമാം ശോഭിതം അക്കരെ കണ്ടിടും വേഗമായ് നിത്യമാം നാടിനെ സ്വർപ്പുരേ പളുങ്കുപോൽ ജീവനദിയും ഇരു കരയും ജീവനിൽ വൃക്ഷവും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഇല്ലിനി നവ്യ ജീവ കനികളും ലഭ്യമാം;- കണ്ടിടും രാത്രി ഇല്ലാത്തൊരു നാടിനെ നാം വീക്ഷിക്കും സ്വർഗ്ഗീയ നാളതിൽ കർത്തനാം യേശുവിൻ ജ്യോതിസ്സാൽ സീയോൻ പട്ടണം ശോഭയാൽ മിന്നിടും;- കണ്ടിടും പൊൻമയമാകുന്ന വീഥിയും നല്ല തങ്കത്തെരുക്കളും കണ്ടിടും എന്നിനി ഞാനങ്ങു ചേർന്നിടും പ്രിയാ എന്നു നിൻ ശുദ്ധരെ ചേർത്തിടും;- കണ്ടിടും ലോകത്തിൽ നിന്ദിതരിന്നു […]

Read More 

പുത്തൻ യെരുശലേമേ ദിവ്യ ഭക്തർതന്നാലയമെ

പുത്തൻ യെരുശലേമേ ദിവ്യ ഭക്തർതന്നാലയമെ തവനിഴലിൽ പാർത്തിടുവാനടിയൻ അനുദിനവും കാംക്ഷിച്ചു പാർത്തിടുന്നേ നിർമ്മലമാം സുകൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാർന്നമരുമിടം കാംക്ഷിച്ചു പാർത്തിടുന്നേ പുരമിതിനെ കാംക്ഷിച്ചു പാർത്തിടുന്നേ നിന്നടിസ്ഥാനങ്ങളോ പ്രഭ ചിന്തുന്ന രത്നങ്ങളാം ശബളനിറം വിണ്ണിനു നൽകിടുന്നു നയനസുഖം കാണ്മവർക്കേകിടുന്നു;- പന്ത്രണ്ടു ഗോപുരങ്ങൾ-മുത്തു പന്ത്രണ്ടു കൊണ്ടുതന്നെ-മുദമരുളും തങ്കമെ വീഥിപാർത്താൽ-സ്ഫടികസമം തങ്കവോർക്കാനന്ദമേ;- വേണ്ടാ വിളക്കവിടെ-സൂര്യ ചന്ദ്രരൊ വേണ്ടൊട്ടുമേ പരമസുതൻ തന്നെയതിൻ വിളക്കു-പരമൊളിയാൽ ശോഭിച്ചിടുന്നീപ്പുരം;- അന്ധതയില്ലാനാടെ-ദൈവ തേജസ്സു തിങ്ങും വീടെ-തവ സവിധെ വേഗത്തിൽ വന്നുചേരാൻ മമ ഹൃദയം ആശിച്ചു കാത്തിടുന്നേ;- സൗഖ്യമാണെന്നും നിന്നിൽ […]

Read More 

പുത്തനാം യെറുശലേമിൽ എത്തും കാലമോർ

പുത്തനാം യെറുശലേമിൽ എത്തും കാലമോർക്കുമ്പോൾ ഇദ്ധരയിൽ ഖേദമെല്ലാം മാഞ്ഞുപോകുന്നേ കഷ്ടത പട്ടിണിയിയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ നാം കർത്താവൊരുക്കുന്ന സന്തോഷ വീട്ടിൽ നാം തേജസ്സേറും മോഹനകിരീടങ്ങൾ ധരിച്ചു നാം രാജരാജനേശുവോടുകൂടെ വാഴുമേ;- നീതിസൂര്യ ശോഭയാലെന്നല്ലലിരുൾ മാറിടും ഭീതിയുമനീതിയുമങ്ങില്ല ലേശവും സന്തോഷശോഭനം ആ നല്ലനാളുകൾ ലോകം ഭരിച്ചിടും കർത്താവിനാളുകൾ ശോകം രോഗം യുദ്ധം ക്രുദ്ധജാതികളിൻ വിപ്ളവം പോകുമെല്ലാമേശുരാജൻ ഭൂവിൽ വാഴുമ്പോൾ;- പുത്ത… സത്യശുദ്ധപാതയിൽ നടന്നുവന്ന ശുദ്ധന്മാർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സർവ്വദൈവമക്കളും ഉല്ലാസഘോഷമായി സീയോനിൽ വന്നിടും ദുഃഖം നെടുവീർപ്പും സർവ്വവും തീർന്നിടും നിത്യ നിത്യ […]

Read More 

പുത്താനെരുശലേമിലെൻ നാഥൻ കല്യാണ

പുത്തനെരുശലേമിലെൻ നാഥൻ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ആമോദത്തോടണഞ്ഞു ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഗീതം പാടിടും Chorus വിൺദൂതർ വാഴ്ത്തും കാന്തന്‍റെ ചാരേ അണഞ്ഞു നില്ക്കും ഞാൻ ആ നല്ല നാൾകൾ ഓർക്കു മ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഉള്ളം തുള്ളുന്നേ ഇല്ല ദുഃഖം വിലാപവും തൻ ചാരെ ചേർന്നു വാഴുമ്പോൾ ആണികളേറ്റ പാണിയാൽ അൻപിൽ കണ്ണീർ തുടച്ചീടും;- വിൺ… നിത്യ നൽ രാജ്യമോർക്കുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള കഷ്ടം നീങ്ങിപ്പോം കഷ്ടങ്ങളേറ്റ നാഥനായ് ഇമ്പമായ് നാൾ കഴിച്ചിടാം;- വിൺ… ഇന്നു നാം ചെയ്യും വേലകൾ കണ്ണീരിൽ […]

Read More 

പുതിയ ശക്തി പുതിയ കൃപ

പുതിയ ശക്തി പുതിയ കൃപ പുതിയ സന്തോഷം പകരണമേ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനതാൽ തിരുഹിതം ചെയ്തിടുവാൻ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൻ മാലിന്യങ്ങൾ ലേശവുമേശാതെ ജീവിക്കുവാൻ വരുമടരിൽ ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ അമിതബലം തരണേ;- ഘോരാന്ധതമസ്സിൽ നിൻ ദീപങ്ങളായ് അനുദിനം എരിഞ്ഞു ശോഭിക്കുവാൻ അഗ്നിയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ അനുഗ്രഹം അരുളണമേ;- സകലവും നിനക്കായ് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും നിൻ വ്യാപാര ശക്തിയിനാൽ താഴ്ചയതുള്ള ഈ മൺശരീരം മഹത്വമതാക്കണമേ;- അത്ഭുതങ്ങൾ ദിനമടയാളങ്ങൾ തിരുനാമത്തിൽ നടന്നീടുവാൻ ആത്മവരങ്ങൾ ചൊരിയണമേ സഭയെ നീ ഉണർത്തണമേ;- സീയോനിൻ പണി തീർത്തുപ്രിയൻ […]

Read More 

പുതിയൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങൾ

പുതിയൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങൾ പണിയും ദൈവകൃപയാലെ കർത്താവെന്നും വാഴുന്ന ഭവനമൊരുക്കിടും ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗമൊരുക്കിടും സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിടും സ്നേഹത്തോടെ നൽകിടും സ്നേഹത്തോടെ അല്ലാതെ പെരുമാറുകയില്ല;- ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ഒരുമയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും ഒന്നിച്ചുണ്ടുറങ്ങും ഞങ്ങൾ വേർപിരിയില്ല;- കുറവുകളൊന്നും നോക്കില്ല അയോഗ്യതയൊന്നും നോക്കില്ല സഭയെ യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോൽ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ;- ക്ഷമിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിടും കോപത്തെ മരിപ്പിക്കും ഏറ്റം നല്ലതു തമ്മിൽ കരുതി സ്നേഹിക്കും ഞാൻ;- പ്രാർത്ഥന ഇനിമേൽ മുടങ്ങില്ല വചനധ്യാനം നിലക്കില്ല ഒരുമിച്ചെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി മാറ്റമില്ല;-

Read More 

പുതിയൊരു തലമുറയായ് നമുക്കു

പുതിയൊരു തലമുറയായ് നമുക്കു പോയിടാം ജീവിതം യേശുവിനായ് ദിനവും നല്കിടാം (2) ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സന്തോഷം ലോകമെങ്ങും ഉയർത്തീടാം (2) ഉണർന്നീടാം പോയിടാം ക്രിസ്തുവിനായ് ജീവിച്ചിടാം (2) ദൈവം നല്കും ആരോഗ്യം ദൈവത്തിനായ് കൊടുത്തിടാം (2) സ്നേഹത്തോടെ മുന്നേറിടാം കഴിവുകൾ നാഥനു നല്കിടാം (2) – ഉണർന്നീടാം നാഥൻ നമുക്കായ് കാല്വറിയിൽ യാതനയേറ്റതു ഓർത്തുകൊൾക (2) ഇന്നുള്ള ജീവിതം സന്തോഷമാക്കുവാൻ കർത്തൻ വേദന സഹിച്ചുവല്ലോ (2) – ഉണർന്നീടാം

Read More 

പുകഴ്ത്തീൻ യേശുവേ പുകഴ്ത്തീൻ നാം

പുകഴ്ത്തീൻ യേശുവേ പുകഴ്ത്തീൻ നാം രക്ഷകനെ എന്നും വാഴ്ത്തീൻ പുകഴ്ത്തീൻ പുകഴ്ത്തീൻ പുകഴ്ത്തീൻ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തീൻ യേശുവിൻ രാജത്വം നിത്യമേ ആധിപത്യവും സന്തതമാമേ സേവിക്കുമേ ഒരു സന്തതി വർണ്ണിക്കുമേ അവർ നിൻ നീതി വർണ്ണിക്കും ഹീനനും യേശുവിൻ നന്മയിൻ ഓർമയെ;- കൃപയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും കരുണയുമുള്ളോൻ നല്ലവൻ അവൻ എല്ലാവർക്കും തൻ പ്രവൃത്തികളോടും എല്ലാം വന്നീടിൻ വന്ദിപ്പിൻ യേശുവിൻ സ്നേഹമാം പാദേനാം;- ശാരോനിൻ പനിനീർപുഷ്പമേ പതിനായിരത്തിലും ശ്രേഷ്ഠനെ വെൺമയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ പ്രാണപ്രിയനെൻ സുന്ദര രക്ഷകൻ ചുംബിപ്പിൻ, സേവിപ്പിൻ, […]

Read More 

പുരുഷാരത്തിന്‍റെ ഘോഷം പോലെ

പുരുഷാരത്തിന്‍റെ ഘോഷം പോലെ പെരുവെള്ളത്തിൻ ഇരച്ചിൽ പോലെ തകർത്തയിടി മുഴക്കം പോലെ ഹല്ലേലുയ്യാ ആർത്തുകേൾക്കാം വേഗം ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… തലമുറയായ് കേട്ടിടുന്ന പ്രവചനം നിറവേറും യുഗയുഗമായ് കാത്തിടുന്ന കർത്താവു വന്നിടും അന്നു സന്തോഷം മഹാ സന്തോഷം ദൈവജനത്തിന് സന്തോഷം നിരനിരയായ് ചേർന്നിടുന്ന ദൈവജനം ആനന്ദിക്കും അണിയണിയായ് കൂടിവന്ന് ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടും അന്നു സന്തോഷം മഹാ സന്തോഷം ദൈവജനത്തിന് സന്തോഷം

Read More 

പുത്തൻ അഭിഷേകം കർത്തൻ ഏകിടുന്നു

പുത്തൻ അഭിഷേകം കർത്തൻ ഏകിടുന്നു ശക്തിയോടെ തൻ സേവ ചെയ് വാൻ രക്തത്താൽ കഴുകും രക്തത്താൽ ജയിക്കും ശക്തിയോടെ തൻ സേവ ചെയ് വാൻ(2) കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ(2) ബലം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ(2) കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വര കടന്നീടുമ്പോൾ മുൻമഴയാൽ അനുഗ്രഹം അയച്ചീടുന്നു(2) മേൽക്കുമേൽ ബലം തന്നു നടത്തീടുന്നു തോൽവയില്ലാതവൻ നടത്തീടുന്നു(2);- നരിയാണിയോളമല്ല മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല ഈ ആത്മാവിൻ നദി(2) നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടന്നീടാത്ത അഭിഷേകത്തിൻ നദി അയച്ചീടുന്നു(2);- അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടിടുമ്പോൾ കൂരിരുട്ട് ജാതിയെ മൂടിടുമ്പോൾ(2) യഹോവ വെളിച്ചമായ് ഉദിച്ചിടുന്നു തന്‍റെ […]

Read More