Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


മമ ദേവ പരിശുദ്ധൻ തിരുനാമം

മമ ദേവ പരിശുദ്ധൻ
തിരുനാമം ഏലോഹിം
ഏകം സ്തുതി യോഗ്യൻ
പരമാത്മനെ വന്ദനം

കരുണാ സാഗര സുതൻ
ഇഹമെ പോരുളായി ചാരി
ഉരുവിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചു
ഉയിർത്തു ചരുവിൽ നിത്യം

കുശവൻ മെനഞ്ഞ നരൻ
ത്യജിച്ചു വചനം ആത്മ
മൃത്യു വരിച്ചു ധരയിൽ
ശാപം കൊണ്ടു വലഞ്ഞു

കൃപയായി കനിഞ്ഞു ദൈവം
പുത്രനെ ക്രൂശിൽതന്നു
സർവ്വപ്രജ രക്ഷയേകി
നിത്യ ജീവൻ നൽകി ഏവം

മനസ്സേ വ്യാകുലമരുതേ കരുതാൻ
മഹിദേ മാനസ മഹദേ ശരണം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.