Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Tag Archives: lyrics malayalam

സക്കായിയേ ഇറങ്ങിവാ

സക്കായിയേ ഇറങ്ങിവാ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ വേഗമായ് ഇറങ്ങിവാ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ സഹോദരാ നീയും വാ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിൻ വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ

Read More 

സമർപ്പണം ചെയ്തീടുക പ്രീയൻ പക്ഷം സമസ്തവും

സമർപ്പണം ചെയ്തീടുക പ്രിയൻ പക്ഷം സമസ്തവും സഹിച്ചിടാം പ്രിയൻ വേണ്ടി സർവ്വ ത്യാഗവും(2) പുതുക്കിടുന്നവൻ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ പുതുക്കമേറ്റീടാം ആ ദിവ്യ മാരിയാൽ(2);- സമർപ്പ… അടിക്കടി ജനിച്ചിടുന്ന ശത്രുവിന്‍റെ ഭീതിയിൽ അമർന്നിടാതെ ദൈവശക്തി കാത്തുകൊള്ളുക(2) പുതുക്കിടുന്നവൻ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ പുതുക്കമേറ്റീടാം ആ ദിവ്യ മാരിയാൽ(2);- സമർപ്പ… മരിപ്പിക്കൂ നിൻ ഭാവമെല്ലാം അതിന്‍റെ പൂണ്ണതയിൽ ധരിച്ചിടു പ്രത്യാശയതിൻ വൻ കവചവും(2) പുതുക്കിടുന്നവൻ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ പുതുക്കമേറ്റീടാം ആ ദിവ്യ മാരിയാൽ(2);- സമർപ്പ… കരങ്ങൾ കോർത്തു ചേർന്നിടാം പ്രിയനു വേണ്ടി […]

Read More 

സമർപ്പണം സമർപ്പണം സമ്പൂർണ്ണ

സമർപ്പണം സമർപ്പണം സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം സർവ്വേശൻ തന്നുടെ സേവയ്ക്കായുള്ള ദിവ്യ സമർപ്പണം തന്നുടെ ജീവൻ തന്നു ബലിയായ് കുരിശിൽ മരിച്ചു യേശുദേവൻ(2) മാനവരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ജീവനെയർപ്പിച്ചു യേശുവിനായുള്ള സമർപ്പണം നിമിഷങ്ങൾ തോറും പാപന്ധകാരത്തിൽ നീറിക്കഴിയുന്നു ജനകോടികൾ(2) നീയെന്തു ചെയ്യുന്നു സോദരാ, കർത്തനെ മനുജർക്കു നൽകാൻ സമർപ്പിക്കുമോ?

Read More 

സമർപ്പ‍ിക്കുന്നേ ഞാനെന്നേ നിനക്കായ്

സമർപ്പിക്കുന്നേ ഞാനെന്നേ നിനക്കായ് സമ്പൂർണ്ണമായ് നാഥാ(2) നടത്തുകെന്നെ നിന്‍റെ പാതയിൽ നയിക്കുകെന്നെ നീ നല്ല നായകാ(2) കാൽവാറി മലയിൽ ക്രൂശിലെ രക്തം സാത്തനിൽ ജയം കൊണ്ടല്ലോ(2) തിരുരക്തത്താൽ കഴുകയെന്നെ ശുദ്ധിമാനായ് ദിനം തീർത്തിടുവാൻ(2);- സമർപ്പി… നിൻ വചനങ്ങൾ എൻ കാലിനു ദീപം പാതക്കു പ്രകാശമേ(2) ആശ്രയിക്കുന്നേ വചനത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹങ്ങളെ അറിയേണമേ(2);- സമർപ്പി… രക്ഷയാം പരിച നീയെനിക്കു തന്നു എന്നെ കാത്തു പലിച്ചവനെ(2) കാത്തിടുക നീ അന്ത്യം വരെയും പതറിടതെ നിൻ സന്നിധിയിൽ(2);- സമർപ്പി…

Read More 

സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാനിതാ എന്നെ മുറ്റും

സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാനിതാ എന്നെ മുറ്റും സമർപ്പി ക്കുന്നു… എൻ സർവ്വസവും നിനക്കായ് നാഥാ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാനിതാ.. ഇത്രയും സ്നേഹം എനിക്കായ് തന്നു നീ എത്രയും ക്ഷണത്തിൽ വീണ്ടെടുത്തെന്നെ വെറും പൊടിയായിരുന്ന എന്നെ നീ ഉയർത്തിയതോർത്തു ഞാൻ പാടിടുമെ;- മാറാത്ത സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു ഞാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത തൻ വചനത്തിനാൽ വിശ്വസ്തനായവൻ സർവ്വതുമേകി ആശ്വാസമേകുവാൻ അരികിലുണ്ട്;- നിൻ സ്നേഹമനുഭവിക്കുന്നെരീ ഞാൻ തൻ നന്മ അനുഭവിച്ചീടുന്നു ഞാൻ എൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനേയും സർവ്വതും നിനക്കായ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ;-

Read More 

സമസ്തവും തള്ളി ഞാൻ യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

സമസ്തവും തള്ളി ഞാൻ യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും അവനെനിക്കാശ്രയം സർവസമ്പാദ്യവും ആകാശമേ കേൾക്ക നീ… എന്‍റെ അരുമകാന്തൻ മുമ്പിൽ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുക കോടികോടിപ്പവൻ ചെക്കുചെക്കായി കെട്ടി അടുക്കടുക്കായെന്‍റെ മുമ്പിൽ നിരത്തുകിൽ അരുമയുള്ളേശുവിൻ കരുണയുള്ള സ്വരം വാ എന്നുരയ്ക്കുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ പിഞ്ചെല്ലും പറുദീസ തുല്ല്യമാം ഫലകരത്തോട്ടവും ലെബനോൻ വനത്തെപ്പോൽ വിലസും പ്രദേശവും ലോകമെനിക്കേകി പാരിൽ സൗഭാഗ്യമായി ജീവിപ്പാനോതിലും യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും ആകാശം മുട്ടുന്നെന്നോർക്കുന്ന മാളിക- യ്ക്കായിരമായിരം മുറികളും ശോഭയായി തെളുതെളെ മിന്നുന്ന ബഹിവിധ സാമാനം ദാനമായി തന്നാലും യേശുവേ […]

Read More 

സമയമിനി അധികമില്ല കാഹളം വാനിൽ

സമയമിനി അധികമില്ല കാഹളം വാനിൽ കേട്ടിടാൻ ഇന്നവൻ വന്നാൽ അവനോടൊപ്പം പോകുവാൻ ഒരുങ്ങീട്ടുണ്ടോ നിനക്കാത്ത നാഴിക തന്നിൽ വന്നിടും മമകാന്തനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വിളക്കിൽ എണ്ണ കരുത്തീട്ടുണ്ടോ കാന്തയെ മണവാളന്‍റെ വരവിൻ ആർപുവിളി കേൾക്കുന്ന സമയം ഏതു നേരമെന്നറിയായ്കയാൽ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിപ്പിൻ അത്തി വൃക്ഷവും തളി ർത്തിടുന്നു വേനലേറ്റവും അടുത്തല്ലോ കാണു നേരമെന്നോർത്തിടുക കാന്തൻ വാതിൽക്കൽ ആയല്ലോ ജാതി ജാതിയോടെതിർത്തിടുന്നു ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം എറുന്നു ആദ്യസ്നേഹം കുറയുന്നു പലർ വിശ്വാസം വിട്ടു പോകുന്നു ലോകമോഹങ്ങൾ അതിൽ വീഴല്ലേ ലോകത്തെ […]

Read More 

സമ്പന്നനാം ദൈവം തരുന്നൊരു

സമ്പന്നനാം ദൈവം തരുന്നൊരു സമ്പാദ്യം മാത്രം സന്തുഷ്ടിയേകും(2) അന്യായ ലാഭധനവും ആഡബര മോഹവും ആകർഷിച്ചീടുകിൽ ഓർത്തീടുമേ ഞാൻ ജീവന്‍റെ ആധാരം സമ്പാദ്യമോ(2) ഈ ലോക ധനസുഖങ്ങൾ മാടി വിളിച്ചീടുകിൽ ജഡത്തിൻ രാഗങ്ങൾ കൂശിച്ചു നിത്യവും ധനത്തിൻ മോഹത്തെ ജയച്ചീടുമേ(2) എല്ലാവിധ ദോഷവും ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂലമേ- ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ദാനമെന്നോർത്തു നാം സ്നേഹത്തിൻ ആത്മാവിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം(2)

Read More 

സന്ദേഹം എന്തിനുവേണ്ടി

സന്ദേഹം എന്തിനുവേണ്ടി സന്തതം പ്രീയൻ കൂടെയുണ്ട് സകല മാനവ പാപം വഹിച്ച സർവ്വാധിപനെ ധ്യാനിക്കു(2) ദീനദയാലു നിൻ സാന്നിധ്യം എന്നും നീറും മനസ്സിന്നൊരാശ്വാസമെ(2) നിഴലായ് നയിക്കു നിത്യത തന്നിൽ വലയുന്നെൻ പാദം;- സന്ദേഹം… എന്നുടെ സർവ്വവും നിൻ പാദപീഠത്തിൽ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നിതാ(2) ഏറ്റെടുക്കു സർവ്വാധീശാ അലിയുന്നു നിന്നിൽ;- സന്ദേഹം… അനവരധം നിൻ അതുല്യ സ്നേഹം ഈ മൺ പാത്രങ്ങളിൽ പകരൂ എന്നും അമിതമായി ജ്വലിച്ചിടാനെന്നും;- സന്ദേഹം…

Read More 

സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം

സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം സന്തതമെൻ സ്വർഗ്ഗസംഗീതം സർവ്വസഹായി നീ സൽഗുരുനാഥൻ നീ സർവ്വാംഗസുന്ദരനെൻ പ്രിയനും നീ അടിമ നുകങ്ങളെയരിഞ്ഞു തകർത്തു അഗതികൾ തന്നുടെയരികിൽ നീ പാർത്തു അടിയനെ നിന്തിരു കരുണയിലോർത്തു അരുമയിൽ പിളർന്നൊരു മാറിൽ നീ ചേർത്തു മരുവിടമാമിവിടെന്തൊരു ക്ഷാമം വരികിലും നിൻപദമെന്തഭിരാമം മരണദിനംവരെ നിന്തിരുനാമം ധരണിയിലടിയനതൊന്നു വിശ്രാമം ഇരുപുറം പേ നിര നിരന്നു വന്നാലും നിരവധി ഭീതികൾ നിറഞ്ഞുവെന്നാലും നിരുപമ സ്നേഹനിധേ! കനിവോലും തിരുവടി പണിഞ്ഞിടും ഞാനിനിമേലും വിവിധ സുഖങ്ങളെ വിട്ടു ഞാനോടും വിമലമനോഹരം നിൻപദം […]

Read More