Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നമർത്തി

ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നമർത്തി
ഒന്ന് കരയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
തിരു ഹൃദയ കാരുണ്യ തണലിൽ
ഒന്ന് മയങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ

കാൽവറി നാഥാ കരുണാമയാ
കനിയേണമേ സ്നേഹ നാഥാ (2)

ഈ ജീവിത കുരിശിന്റെ ഭാരം
ഒന്നു താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ(2)
ഈ നീറുന്ന ഓർമ്മകളെല്ലാം
ഒന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ;-

കാൽവറി..

ആ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നോക്കി
ഒന്നനുതപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ(2)
ആ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചെന്നും
ഒന്നു ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ;
ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നുമർത്തി

ആകാശം ഭൂമിയിവ നിർമ്മിച്ച
ആകാശ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടോ കണ്ടോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.