Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

Tag Archives: christian song lyrics

അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിങ്കൽ

അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിങ്കൽ സർവ്വ ശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കും ഞാൻ നിർഭയനായി പാടും ഞാൻ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആപത്തുകൾ രോഗങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും എന്നെ ജയിക്കയില്ല എൻ്റെ അദ്ധ്വാനഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ യേശുവെ ആരാധിക്കും തൻ വചനം അനുസരിക്കും മാതൃകയായ് ജീവിക്കും യാത്രകളിൽ തൻ കാവലുണ്ട് ആളും സഹായവും കരുതീട്ടുണ്ട് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എൻ ദൈവം എനിക്കു തരും ദൂതൻമാർ മുന്നമേ പോകുന്നു. കാര്യം നടത്തി തരുന്നു. എപ്പോഴും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് […]

Read More 

അതിശയമായ് അനുഗ്രഹമായ്

അതിശയമായ് അനുഗ്രഹമായ് അവനെന്നോടുകൂടെയുണ്ട് (2) ആനന്ദമായ് ആശ്വാസമായ് അവനെന്നാളും കൂടെയുണ്ട് (4) പാരിലെന്നെ തേടിയീ പാപിയെന്ന നേടി യേശുവിൻ സ്നേഹം (2) തന്നോടു ചേർത്തെന്നെയും – ഹോയ് തന്നോടു ചേർത്തന്നെയും (2) അവനെന്റെ പ്രിയൻ ഞാനവൻ തോഴൻ ആകുലമകറ്റി മാറോടു ചേർത്തു (2) വീഴാതെന്നെ കാക്കുന്നു – ഹോയ് വീഴാതെന്നെ കാക്കും (2) അനുദിനവും ചാരെ അവനെന്റെ മിത്രം ഭാരങ്ങളേതും സാരമില്ലാതെ (2) ആനന്ദമായ് നടത്തും – ഹോയ് ആനന്ദമായ് നടത്തും (2) അല്ലലെല്ലാം തീരും ആത്മനാഥൻ […]

Read More 

അതിമോദം പാടും ഞാൻ

അതിമോദം പാടും ഞാൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ദേവാധി ദേവൻ രാജാധി രാജൻ ലോകാധി നാഥനെൻ യേശുവിന്നു (2) പരലോകം വിട്ടവൻ പാരിൽ വന്നു പാപികൾക്കായ് തന്‍റെ ജീവൻ തന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി പുകഴ്ത്തം തൻ സ്നേഹത്തെ കീർത്തിക്കും ഞാനെന്നും തൻ നാമത്തെ നീചനാം എന്നേയും സ്നേഹിച്ചുതാൻ മോചനം തന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചതാൽ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി പുകഴ്ത്തും തൻ സ്നേഹത്തെ കീർത്തിക്കും ഞാനെന്നും തൻ നാമത്തെ ഒരു നാളും കുറയാത്ത നിത്യസ്നേഹം മരുഭൂവിൽ ഞാനിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ […]

Read More 

അതിമോദം നിന്തിരു സന്നിധി

അതിമോദം നിന്തിരു സന്നിധിയണയുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിവാഴ്ത്തുവാൻ കൃപയേകണമധികം തിരുനാമത്തിലഭയം പ്രാപിച്ചധികം ശക്തി ലഭിപ്പാൻ തിരുസന്നിധിയണയുന്നീശാ ബലഹീനനാമടിയൻ മമ ജീവിതവഴികൾ തവഹിതം പോൽ തുടർന്നിടുവാൻ പരനേ, മമ പ്രിയനേ, കൃപ പകർന്നീടണമധികം അരുണോദയസമയം പാരിൽ പതഗഗണം പാടുന്നു തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ ദിവ്യ കതിർ വീശണം ഹൃദയേ അരിസഞ്ചയം വിഹരിക്കുന്നു, വിനകൾ വരുത്തിടുവാൻ അഖിലേശ, മാം കരങ്ങൾ നീട്ടിപ്പരിപാലിക്ക പരനേ ജഗദീശനെ ഭജിച്ചാത്മീയ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചതിനാൽ ജയജീവിതം നയിപ്പാനാശ വളരുന്നാത്മപ്രിയനേ

Read More 

அகிலமெங்கும் செல்ல வா

அகிலமெங்கும் செல்ல வா ஆண்டவர் புகழை சொல்ல வா மீட்பின் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் கீழ்படிந்து எழுந்து வா (2) ஆழத்தில் அழத்தில் ஆழத்தில் வலை வீசவா ஆயிரமாயிரம் மனங்களை ஆண்டவர் அரசுடன் சேர்க்க வா திருச்சபையாய் இணைக்க வா தேவை நிறைந்த ஓர் உலகம் தேடி செல்ல தருணம் வா இயேசுவே உயிர் என முழங்கவா சத்திய வழியை காட்ட வா (2) நோக்கமின்றி அலைந்திடும் அடிமை வாழ்வு நடத்திடும் இளைஞர் விலங்கை உடைக்க வா சிலுவை […]

Read More 

அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்

அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே ஆண்டவரே நீர் சிருஷ்டித்தீரே உந்தன் நல்ல கரத்தினாலே ஆகாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை சர்வ வல்லவரே கனமகிமைக்கு பாத்திரரே ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை

Read More 

அகில உலகம் நம்பும்

அகில உலகம் நம்பும் நம்பிகையே அதிசயமானவரே என் நேசர் நீர்தானே எல்லாமே நீர்தானே உம்மைத்தான் நான் பாடுவேன் உம்மைத்தான் தினம் தேடுவேன் என் செல்வம் என் தாகம் எல்லாமே நீர்தானே எனக்குள் வாழ்பவரே இதயம் ஆள்பவரே – என் நேசர் பாவங்கள் நிவர்த்தி செய்ய பலியானீர் சிலுவையிலே பரிந்து பேசுபவரே பிரதான ஆசாரியரே வல்லமையின் தகப்பனே வியத்தகு அலோசகரே நித்திய பிதா நீரே சமாதான பிரபு நீரே உம சமூகம் ஆனந்தம் பரிபூரண ஆனந்தம் பேரின்பம் நீர்தானே […]

Read More 

അതിമംഗലകാരണനേ സ്തുതിതിങ്ങിയ

അതിമംഗലകാരണനേ സ്തുതിതിങ്ങിയ പുരണനെ! നരർ വാഴുവാൻ വിൺ തുറന്നൂഴിയിൽ പിറന്ന വല്ലഭതാരകമേ – അതി മതിമയങ്ങിയ ഞങ്ങളെയും വിധിതിങ്ങിയോർ തങ്ങളെയും – നിന്‍റെ മാമഹത്വം ദിവ്യ – ശ്രീത്വവും കാട്ടുവാൻ വന്നുവോ? പുംഗവനേ; അതി മുടിമന്നവർ മേടയേയും – മഹാ ഉന്നത വീടിനെയും വിട്ടു മാട്ടിടയിൽ പിറ – ന്നാട്ടിടയർ തൊഴാൻ വന്നുവോ? ഈ ധരയിൽ – അതി തങ്കക്കട്ടിലുകൾ വെടിഞ്ഞു – പശുത്തൊട്ടിയതിൽ കിടന്നു ബഹു കാറ്റു മഞ്ഞിൽ കഠി-നത്തിലുൾട്ടുമാ കഷ്ടം സഹിച്ചുവോ നീ – […]

Read More 

അങ്ങേ പോലെ ആയിത്തീരാൻ

അങ്ങേ പോലെ ആയിത്തീരാൻ അങ്ങേ മാത്രം സ്നേഹിച്ചീടാൻ അർപ്പിക്കുന്നു സമസ്തവും ഞാൻ അത്യുന്നതാ തൃപ്പാദത്തിൽ യേശുവേ എൻ പ്രാണനാഥാ ജീവൻ തന്ന സ്നേഹനാഥാ എന്നെ നന്നായ് അറിയുന്ന എൻറെ ആത്മ നാഥനെ വിശ്വമോഹങ്ങൾ എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് സ്വയം ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ക്രൂശിൽ മാത്രം നോക്കി കൊണ്ടണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും നിൻ പാതയിൽ എൻറെതെല്ലാം നാഥൻ ദാനം ധനം ബലവും മഹിമയെല്ലാം ലോകം നല്കും പേരു വേണ്ടാ പ്രാണപ്രിയൻ കൂടെ മതി (യേശുവേ)

Read More 

Bin Tere Mai Kuch Bhi Nahi

Bin tere mai kuch bhi nahi Yahova mujhe teri zaroorat hai Pyar tu karta itna Apne hato me Kodhi meri surat hai Yahova mujhe teri zaroorat hai Tu mere chahare ki ronak Aur hai mere kuwat (2) Hasmat aur jaala ke badasha Tujhse hai meri zinat (2) Tere bina ye zindagi mere(2) Byeronak besurat hai […]

Read More