Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Category Archives: Music

എന്‍റെ ജനമായുള്ളവരെ നിന്നറയിൽ

എന്‍റെ ജനമായുള്ളവരെ നിന്നറയിൽ പൂകതിൻവാതിൽ-അടയ്ക്ക ക്രോധം കടന്നുപോവോളം തെല്ലിടയിൽ ഭൂമി അഴിയും തൻ പണികളും ഒഴിഞ്ഞീടുമേ അതാൽ കരുതുമെൻ പരലോക-ഭവനത്തിനായ് ഉലകത്തിൽ വസിക്കുന്നാൾ അതിൻ പിന്നാലെ അറിയാതെ നരരെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകും മഹാ കണിയാണി ഉലകമെന്നറിഞ്ഞീടണെ സ്നേഹം പതിക്കേണ്ടി തുലകത്തിൻ പൊരുളുകളിൽ ഉയരത്തിൽ കിളിവാതിൽ തുറന്നിരിപ്പൂ പറന്നാൽ നിൻ ഗിരിതന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാം ഭൂമി മലിനമായ് അതിലുള്ള നിവാസികളാൽ അവർ മറിച്ചു എൻ നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളും അനർത്ഥത്തിൻ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്മുന്നാലെ ധരയിലെ വിശുദ്ധന്മാർ കടന്നുപോകും അവർ വസിക്കുമെൻ നവീനമാം ഭവനങ്ങളിൽ […]

Read More 

എന്‍റെ കുറവുകൾ ഓർക്കരുതേ

എന്‍റെ കുറവുകൾ ഓർക്കരുതേ എന്നെ നന്നായ് കഴുകേണമേ(2) എന്നെ ഉടക്കേണമേ എന്നെ പണിയേണമേ നല്ല പാത്രമായ് തീർക്കണമേ(2) കഷ്ടതയാകുന്ന കഠിനശോധനയിൽ ഉള്ളം തളർന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞിടുമ്പോൾ(2) നിൻ കരം എന്നെ താങ്ങിയെടുത്തു പോന്നു പോലെന്നെ പുറത്തെടുത്തു(2);- എന്‍റെ യോഗ്യതയില്ലെനിക്ക് ഒന്നും പറവാൻ പുറംപറമ്പിൽ ഞാൻ കിടന്നതല്ലേ (2) സ്നേഹത്തിൻ കരമെന്നെ താങ്ങിയെടുത്തു തൻ മാർവ്വിലവനെന്നെ ചേർത്തണച്ചു(2);- എന്‍റെ

Read More 

എന്‍റെ കർത്താവു വലിയവ ചെയ്തു

എന്‍റെ കർത്താവു വലിയവ ചെയ്തു എന്നിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്‍റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടവൻ വേദന അറിഞ്ഞവൻ കൃപയാൽ പുതുവഴിതുറന്നു(2) അത്ഭുതം ആണിന്നു ഞാൻ സൗഖ്യദായകൻ യേശുവിനാൽ എന്‍റെ അനുദിന ജീവിതയാത്ര അതിൽ എന്നെ പുലർത്തുന്നത് യേശുവത്രേ(2) എന്‍റെ ജീവിത പടക് അത് തകർന്ന നാളിൽ ഒരു പലകയിൽ ജീവിതം കരുതിയവൻ എന്നെ അത്ഭുതമായ് ലോകം അറിഞ്ഞിടുവാൻ എന്‍റെ കൂടെയിരിക്കും യേശു രക്ഷകനായ്(2) ഇനീം മാറില്ല ഞാൻ പിന്മാറില്ല ഞാൻ എന്‍റെ കർത്താവു വലിയവ ചെയ്തു ഇനി […]

Read More 

എന്‍റെ കർത്താവിൻ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുത്

എന്‍റെ കർത്താവിൻ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുത് അതിനല്പം പോലും മാറ്റമില്ലല്ലോ എന്‍റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പലവട്ടം മാറ്റിയപ്പോഴും നിന്‍റെ വിശ്വസ്തത മാറിയില്ലല്ലോ അങ്ങേ സ്നേഹത്തോടുപമിക്കുവാൻ ഇല്ല യാതൊന്നും ഇല്ല പ്രിയനേ ഈ സ്നേഹബന്ധത്തെ അകറ്റാൻ ഇല്ല ആർക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങേ കൃപ മതി ഇദ്ധരയിൽ നിലനിന്നിടാൻ അത് ബലഹീന വേളകളിൽ തികഞ്ഞുവരും എന്നെ ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം ഉയർത്തീടുവാൻ സത്യ വചനം എൻ നാവിൽ എന്നും നിലനിർത്തണേ (2) ചെങ്കടൽ നീ എനിക്കായ് മാറ്റിത്തന്നിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോടകന്നിരുന്നപ്പോൾ […]

Read More 

എന്‍റെ കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുമവൻ

എന്‍റെ കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുമവൻ തന്‍റെ കരങ്ങളാൽ താങ്ങി നടത്തുമവൻ എന്‍റെ കരളിന്‍റെ വേദനയറിയുന്നവൻ തന്‍റെ കുരിശിന്‍റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുന്നവൻ കാൽവറി ക്രൂശിലെ സ്നേഹമേ വറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിൻ ഉറവിടമേ വിളിക്കുന്നു നിന്നെ വിടുതലിനായി വണങ്ങുന്ന നിൻ മുൻപിൽ വിശ്വാസമായ് അനുഗ്രഹമെനിക്കായ് ഒരുക്കിയെൻ കൃപയാൽ അനുദിന ഭാരം തൻ ശിരസ്സിലേറ്റി ആത്മാവിൻ ശക്തിയെ അളവില്ലാതൊഴുക്കി ആനന്ദ ജീവിതമെനിക്കു നൽകി;- കാൽവറി… വരുമവനൊരു നാൾ വിശുദ്ധരെ ചേർപ്പാൻ വാനവരവിൽ തൻ ദൂതരുമായ് വാനിലേക്കുയരും ഞാൻ മന്നിടം മറക്കും മണവാളനോടൊത്തു വാസമാകും;- കാൽവറി… […]

Read More 

എന്‍റെ ഉള്ളം നന്ദിയാൽ നിറയുന്നെൻ

എന്‍റെ ഉള്ളം നന്ദിയാൽ നിറയുന്നെൻ പ്രിയനേ നിന്‍റെ വഴികൾ അഗോചരമേ നിന്‍റെ നടത്തിപ്പും ആശ്ചര്യം എൻ ജീവിത പാതയിൽ അനുദിനം അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരില്ല എത്ര സ്തുതിച്ചാലും അധികമല്ല ലോക സ്ഥാപനം മുമ്പെന്നെ കണ്ടു നിന്‍റെ പൈതലായ് നിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിശയമേ നിന്‍റെ വിളിയോ വലിയവയേ കാൽവറിയിൽ ചിന്തിയ ചോരയാൽ എന്നെ വീണ്ടല്ലോ നിന്‍റെ സ്നേഹം അത് എത്ര ആഴമേ നിന്‍റെ ദയയോ അത്ഭുതമേ

Read More 

എന്‍റെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമായ്

എന്‍റെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമായ് എന്നെ കാത്തിടും ദൈവം നീയേ ശക്ടിയും ബലവും നിറഞ്ഞവനേ മഹിമയിന്നുറവിടമേ ആരാധിക്കുന്നിതാ ഞാൻ (2) ആരാധിക്കുന്നിതാ ഞാൻ (2) തന്‍റെ ചിറകുകളിൻ നിഴലിൽ ഞാൻ എന്നെന്നും ആനന്ദിക്കും പരിശുദ്ധനാമെൻ പരിപാലകൻ സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനവൻ;- ആരാധി… എന്‍റെ ബലഹീന വേളകളിൽ നിന്‍റെ ക്യപനെനിക്കേകിടുന്നു യേശു എന്‍റെ ബലമാകയാൽ തെല്ലും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല;- ആരാധി.. എന്‍റെ ജീവിത നാളുകളിൽ നിന്നെ എന്നെന്നും വാഴ്ത്തീടുമേ നാഥാ നീ ചെയ്ത നന്മകളെ എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിച്ചീടുമേ;- ആരാധി…

Read More 

എന്‍റെ ഉപനിധിയേ എന്‍റെ ഓഹരിയേ

എന്‍റെ ഉപനിധിയേ എന്‍റെ ഓഹരിയേ അങ്ങെന്‍റെ നിക്ഷേപമേ എന്‍റെ ആശ്രയമേ എന്‍റെ മറവിടമേ എന്നെന്നും സങ്കേതമേ (2) മാർവ്വിൽ ചാരീടാം എല്ലാം പറയാം വിശ്വസ്തനവൻ വീരനാണവൻ (2) ഹോസാ…..ന്നാ….ഹോസാ…ന്നാ…. ഹോസാ…..ന്നാ….ഹോസാ….ന്നാ… (2) എന്‍റെ കോട്ടയുമേ എന്‍റെ ശരണവുമേ അങ്ങെന്‍റെ പരിചയുമേ എന്‍റെ പാറയുമേ എന്‍റെ ജീവജലമേ അങ്ങെന്‍റെ ഉറവയാണേ (2) (മാർവ്വിൽ ചാരീടാം) എന്‍റെ ഉടയവനേ എന്‍റെ ഭുജബലമേ അങ്ങെന്‍റെ ഇമ്പമാണേ എന്‍റെ ആരംഭമേ എന്‍റെ വാഗ്ദത്തമേ അങ്ങെന്‍റെ ആമേൻ ആണേ (2) (മാർവ്വിൽ ചാരീടാം) എന്‍റെ […]

Read More 

എന്‍റെ ആശ്രയമേശുവിലാം എനിക്കെന്നും

എന്‍റെ ആശ്രയം യേശുവിലാം എനിക്കെന്നും എല്ലാമവനാം സന്താപത്തിലും എന്താപത്തിലും സന്തതവുമെൻ സങ്കേതമവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു തൻ കൃപയിൽ എന്നും കരുതുന്നു തൻകരത്തിൽ ഇന്നലെ, ഇന്നും എന്നും അനന്യൻ യേശു എനിക്കു എത്ര നല്ലവൻ ഉള്ളം തളർന്നു തകർന്നിടുമ്പോൾ ഉറ്റ സോദരർ അകന്നിടുമ്പോൾ ഏറ്റം അടുത്ത നല്ല തുണയായ് മുറ്റും എനിക്കെൻ യേശുവുണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടില്ല എന്ന വാഗ്ദത്തമുണ്ടെനിക്ക് ഭയപ്പെടില്ല ഭ്രമിക്കയില്ല ഭാവിയോർത്തു ഞാൻ ഭാരപ്പെടില്ല എന്‍റെ നാളുകൾ തീർന്നൊടുവിൽ എത്തും സ്വർഗ്ഗീയ ഭവനമതിൽ അന്ത്യംവരെയും […]

Read More 

എന്‍റെ ആശ്രയം യേശുവിലാണ്

എന്‍റെ ആശ്രയം യേശുവിലാണ് എന്‍റെ ആശ്രയം യേശുവിൽ മാത്രം അവൻ നടത്തും കൈ പിടിച്ച് അവൻ നടത്തുവാൻ ശക്തനാം(2) അവങ്കലേക്കു നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായ് തീർന്നപ്പോൾ(2) അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചില്ല അവരുടെ ആശ്രയം യേശുവിൽ(2) നീതിമാന്‍റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടിടും(2) അവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കു അവൻ അതു നിവർത്തിക്കും(2) കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ നടന്നാൽ ഭയപ്പെടില്ല(2) അവൻ നടത്തും അന്ത്യത്തോളം അവൻ എനിക്കായി കരുതിടും(2) മനുഷ്യനിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കില്ല പ്രഭുക്കന്മാരിലും ആശ്രയിക്കില്ല(2) എന്‍റെ ആശ്രയം യേശുവിൽ മാത്രം അവൻ […]

Read More