Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Tag Archives: Christian Music Lyrics

അത്യുന്നതൻ സുതനേ

അത്യുന്നതൻ സുതനേ ആരംഭകാരണനേ അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടും ആരാധിച്ചാനന്ദിക്കും ശ്രീ യേശുക്രിസ്തുരാജാ! കാൽവറി മാമലയിൽ കാരിരുമ്പാണികളാൽ ക്രൂശിതനായ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പോക്കിയതാൽ നന്ദിയായ് കുമ്പിടുന്നു കഷ്ടത്തിലാശ്രയം നീ ദുഃഖത്തിൽ സാന്ത്വനവും ശത്രുകൈയിൽ നിന്നും മാമക മോചനവും നിൻകൃപയൊന്നുമാത്രം ജാതിവംശങ്ങൾ മദ്ധ്യേ സത്യത്തിൻ സാക്ഷിയായി ഇരുളിലൊരു ദീപം പോൽ നിന്നിൽ ഞാൻ ശോഭിച്ചിടാൻ അരുളേണം, നിൻകൃപകൾ ആത്മാവാം ദൈവമേ നിൻ ശക്തിയാൽ ഞാൻ നടപ്പാൻ പാവനഹൃദയം എന്നിൽ പകർന്നിടു നീ പാരിലെൻ നാൾകളെല്ലാം

Read More 

അതിശയ കാരുണ്യ മഹാ ദൈവമേ

അതിശയ കാരുണ്യമഹാ ദൈവമായോനെ – ഈശോ ആയിരം നാവിൻ വരം താ നിൻ സ്തുതി പാടാൻ നായകനെ രക്ഷകനെ നിൻ കൃപയ്ക്കായി – സ്തോത്രം നാടറികെ പാടിടുവാൻ നീ തുണയ്ക്കേണം എങ്ങും ബഹുമാനമുള്ള നിൻ തിരുനാമം – ഈശോ എൻ ഭയങ്ങൾ സങ്കടവും നീക്കുമെന്നേയ്ക്കും ഇമ്പസംഗീതം തിരുപ്പേർ പാപികൾക്കെല്ലാം – ജീവൻ ഇല്ലയെന്നു വന്നവർക്കു ജീവൻ നിൻ നാമം പാപകുറ്റം ശക്തിയധികാരവും നീക്കും – ഈശോ പാപിയാമെൻ പേർക്കു രക്തം വാർത്ത നിൻ പുണ്യം നിൻ സ്വരത്താൽ […]

Read More 

அகிலத்தைப் படைத்து ஆள்பவரே

அகிலத்தைப் படைத்து ஆள்பவரே அதிசயம் அற்புதங்கள் செய்பவரே (2) முடவனையும் நடக்கச் செய்தீர் குருடனையும் பார்க்கச் செய்தீர் (2) உம்மையே போற்றுவோம் உம்மையே புகடிநவோம் உம்மையே வாடிநத்துவோம் உம்மையே வணங்குவோம் உம்முடைய மகா பலத்தினாலும் நீட்டப்பட்ட உம்முடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினீர் உண்டாக்கினீர் மாமிசமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நீரே உம்மாலே செய்யக்கூடாத அதிசயங்கள் ஒன்றுமில்லை லாசரை உயிரோடு எழுப்பினீரே தண்ணீரை திராட்ச ரசமாக்கினீரே எங்களுடைய வியாதியையும் சுகமாக்க உம்மாலாகும் (வல்லவரே) உயிருள்ளவரைக்கும் உமக்காக வாடிநந்திட […]

Read More 

അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ

അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ ഒരു നാരകം എന്നപോലെ വിശുദ്ധരിൽ നടുവിൽ കാണുന്നേ അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ വാഴ്ചത്തുമേ ഞാൻ എന്‍റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ പനിനീർ പുഷ്പം ശാരോനിലവൻ താമരയുമേ താഴ്വരയിൽ വിശുദ്ധരിൽ അതിവിശുദ്ധനവൻ മാസൗന്ദര്യ സമ്പൂർണ്ണനെ പകർന്ന തൈലംപോൽ നിൻനാമം പാരിൽ സൗരഭ്യം വീശുന്നതാൽ പഴി ദുഷി നിന്ദ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ എന്നെ സുഗന്ധമായ് മാറ്റിടണേ മനഃക്ലേശതരംഗങ്ങളാൽ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ തിരുക്കരം നീട്ടി എടുത്തണച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുരച്ചവനേ തിരുഹിതമിഹെ തികച്ചിടുവാൻ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിടുന്നേ എന്‍റെ […]

Read More 

अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु

अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरणस्थान ठहरा है हमेशा सुख दुःख परिस्थिति में जीवन की राहों में आंधी तुफान का शोर होता है आज्ञा देकर शनन्त बना मेरी नैय्या उस पार लगाल अनादि स्वर्ग यहोवा का है घरती भी उसकी रचना है वही हमारा ईश्वर है उसकी चराई की भेंड़े हमल अनादि राजाओं का […]

Read More 

अख्खा जग तो यीशु को जान रेला है

अख्खा जग तो यीशु को जान रेला है उसने डोलो का लोहा मान रेला है अपुन बिन्दास बोलेगा वो मेरा है अपुन बिन्दास चम्चा चेला तेरा है

Read More 

അക്കരെ നാട്ടിലെൻ വാസമേകിടാൻ

അക്കരെ നാട്ടിലെൻ വാസമേകിടാൻ അൻപെഴും നായകൻ വന്നിടാറായ് നമ്മ വീണ്ടതാം യേശു നായകൻ വീണ്ടും വന്നിടാൻ കാലമായല്ലോ ദൂതരിൻ ആരവം കേട്ടിടാറായ് കർത്തനിൻ കാഹളം ധ്വനിച്ചിടാറായ് (2) വിണ്ണതിൽ നിത്യമാം വാസമൊരുക്കി വന്നിടും രക്ഷകൻ മേഘവാഹനെ(2) നമ്മേ… ദൈവം തൻ മക്കളിൻ കണ്ണുനീരെല്ലാം പൂർണ്ണമായ് മായ്ച്ചിടും നാളടുത്തിതാ(2) ചേരും നാം വേഗത്തിൽ കർത്തൻ സന്നിധേ പാടും നാം നിത്യവും ഹല്ലെലൂയ്യാ (2) നമ്മേ… വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ വാഗ്ദത്ത നാടതിൽ ചേർത്തിടും നമ്മേ(2) ശുദ്ധരേ വേഗം നാം […]

Read More 

ആ ആ ആ ആ എൻപ്രിയൻ

അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ ഒ ഒ ഒ ഓ നല്ലവൻ! ഈ വിധം സ്നേഹിതൻ പാരിലാർ വീണ്ടെടുത്താനെന്നെത്തൻ ചോരയാൽ കൈവിടുകയില്ലവനല്ലലിൽ വീഴുകിൽത്തൻ ശാശ്വത കൈകളിൽ ചൂടെഴുന്ന ശോധനവേളയിൽ കൂടെ വന്നു ചേരുമച്ചുളയിൽ കൂട്ടിനുണ്ട് കൂടെന്നുമിദ്ധരേ വീട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കും വരെ നശ്വരമല്ലാത്തൊരു ദേഹവും ഇശ്ശരീരം മാറ്റിത്താൻ തന്നിടും ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടും മോദമായ് നല്ലവനാം എൻപ്രിയൻ മൂലമായ്

Read More 

Karthar Nallavar Rushithu Parungal

Karthar Nallavar Rushithu Parungal Yuthathil Vallavar Yosithu Parungal Karthar Periyavar Thuthithu Padungal Avar Nallavar Avar Vallavar Avar Periyavar Unnathamanavar Maraivil Irupavan Sarva Vallavar Nilalil Thanguvan Avar Siragugalal Unnai Mooduvar Avar Settaiyil Adaikalam Puguvai Vallamaiyanavar Karathil Irupavan Valvil Meynmaiyai Adainthey Valuvan Avar Kirubaiyinal Unnai Nirapiduvar Avar Magimailyil Thangiduvai Parisuthamanavar Pathathil Irupavan Paril Yesuvai Padi Potruvan Avar […]

Read More 

Karthar Kirubai Endrumullathu

Karthar Kirubai Endrumullathu Endrendreum Marathathu Andugal Thorum Andavar Kirubai Andu Nadathiduthey .. Karthar Nallavar Nam Devan Periyavar .. Periyavar Parisuthar Kirubaigal Nirainthavar Unmaiyullavar .. Kadantha Andu Mulluvathum Nammai Karathai Pidithu Nadathinarey Thagapan Pillaiyai Sumapathu Pola Tholil Sumanthu Nadathinarey .. Viyathipadukai Marana Neram Belanatra Velaiyil Thanginarey Viduthalai Thanthar Belanum Enthar Satchiyai Nammai Niruthinarey ..

Read More