Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

Tag Archives: Lyrics and Song

അത്യുന്നതൻ സുതനേ

അത്യുന്നതൻ സുതനേ ആരംഭകാരണനേ അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടും ആരാധിച്ചാനന്ദിക്കും ശ്രീ യേശുക്രിസ്തുരാജാ! കാൽവറി മാമലയിൽ കാരിരുമ്പാണികളാൽ ക്രൂശിതനായ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പോക്കിയതാൽ നന്ദിയായ് കുമ്പിടുന്നു കഷ്ടത്തിലാശ്രയം നീ ദുഃഖത്തിൽ സാന്ത്വനവും ശത്രുകൈയിൽ നിന്നും മാമക മോചനവും നിൻകൃപയൊന്നുമാത്രം ജാതിവംശങ്ങൾ മദ്ധ്യേ സത്യത്തിൻ സാക്ഷിയായി ഇരുളിലൊരു ദീപം പോൽ നിന്നിൽ ഞാൻ ശോഭിച്ചിടാൻ അരുളേണം, നിൻകൃപകൾ ആത്മാവാം ദൈവമേ നിൻ ശക്തിയാൽ ഞാൻ നടപ്പാൻ പാവനഹൃദയം എന്നിൽ പകർന്നിടു നീ പാരിലെൻ നാൾകളെല്ലാം

Read More 

അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ

അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാനാരാധിക്കുന്നു ദൈവാധി ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ കത്താധി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി പാടുവിൻ ജ്ഞാനത്തോടെ വാനത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിൻമേൽ വിരിച്ചവൻ പ്രഭചൊരിയാൻ താരകം നിർമ്മിച്ചവൻ ആയുസ്സുള്ള കാലമെന്നും സ്തുതികരേറ്റിടാം ചെങ്കടലിൽ വഴിതുറന്ന ദൈവം നീയല്ലോ യിസ്രായേലെ വഴി നടത്തിയ ശക്തൻ നീയല്ലോ ശത്രുവെ സംഹരിച്ചു സ്വന്തജനത്തെ നീ പോറൽ ലേശം ഏറ്റിടാതെ മറുകരയേറ്റി എരിവെയിലിൽ മരുഭൂവിൽ മേഘസ്തംഭമായ് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ അഗ്നിസ്തംഭമായ് മാറയെ മധുരമാക്കി അനുദിനമെന്നെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ശക്തനായവനെ ബാശാനെ […]

Read More 

അതിശയ കാരുണ്യ മഹാ ദൈവമേ

അതിശയ കാരുണ്യമഹാ ദൈവമായോനെ – ഈശോ ആയിരം നാവിൻ വരം താ നിൻ സ്തുതി പാടാൻ നായകനെ രക്ഷകനെ നിൻ കൃപയ്ക്കായി – സ്തോത്രം നാടറികെ പാടിടുവാൻ നീ തുണയ്ക്കേണം എങ്ങും ബഹുമാനമുള്ള നിൻ തിരുനാമം – ഈശോ എൻ ഭയങ്ങൾ സങ്കടവും നീക്കുമെന്നേയ്ക്കും ഇമ്പസംഗീതം തിരുപ്പേർ പാപികൾക്കെല്ലാം – ജീവൻ ഇല്ലയെന്നു വന്നവർക്കു ജീവൻ നിൻ നാമം പാപകുറ്റം ശക്തിയധികാരവും നീക്കും – ഈശോ പാപിയാമെൻ പേർക്കു രക്തം വാർത്ത നിൻ പുണ്യം നിൻ സ്വരത്താൽ […]

Read More 

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നൊരു സമയേ അതിയായ് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ കൃപയരുൾക യേശുപരനെ രജനിയതീലടിയനെ നീ സുഖമായ് കാത്ത കൃപയ്ക്കായ് ഭജനീയമാം തിരുനാമത്തിനനന്തം തിമഹത്വം – അതി എവിടെല്ലാമി നിശയിൽ മൃതിനടന്നിട്ടുണ്ടു പരനെ അവയീന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച് കൃപയ്ക്കായ് തി നിനക്കേ – അതി നെടുവീർപ്പിട്ടു കരഞ്ഞീടുന്നു പലമർത്യരീസമയേ അടിയനുള്ളിൽ കുതുകം തന്ന കൃപയ്ക്കായ് സതി നിനക്കേ – അതി കിടക്കയിൽവെച്ചരിയാൻ സാത്താനടുക്കാതിരിപ്പതിനെൻ അടുക്കൽ ദൂതഗണത്തെ കാവലണച്ച് കൃപയനല്ലം – അതി ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെൻ അരികെ നിന്നു കൃപയാൽ […]

Read More 

അതിമഹത്താം നിൻ സേവ

അതിമഹത്താം നിൻ സേവ ചെയ്‌വാൻ എന്നെ വിളിച്ച എൻ പ്രിയ കർത്താവേ ജീവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ നാൾ മുഴുവൻ നിനക്കായ് എൻറെ യേശുവേ ബലഹീന പാത്രമാം എന്നെ നീ ഉരുക്കി പുതുരൂപം നൽകിയല്ലോ ഉപയോഗപൂർണ്ണമായ് അഭിമാന പാത്രമായ് എന്നെ വേർതിരിച്ചുവല്ലോ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ അഗ്നിശോധനയും കൃപ നൽകാൻ മരുഭൂമിയും ദർശനമേകാൻ പത്മാസും ഒരുക്കി എന്നെ വേർതിരിച്ചുവല്ലോ ലാഭമായിരുന്നവ ചേതമെന്നെണ്ണി ഞാൻ നിൻ സേവക്കായ് ഇറങ്ങി നഷ്ടമാകില്ല ഒന്നും നിൻറെ വിശ്വസ്തത എന്നെ പുലർത്തിടുമല്ലോ

Read More 

അതാ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ

അതാ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഗതസമന തോട്ടത്തിലെ പാപിയെനിക്കായ് നൊന്തലറിടുന്ന പ്രിയന്‍റെ ശബ്ദമതേ! ദേഹമെല്ലാം തകർന്നു ശോകം നിറഞ്ഞവനായ് ദേവാധിദേവാ! നിൻസുതൻ എനിക്കായ് പാടുകൾ പെട്ടിടുന്നേ അപ്പാ ഈ പാനപാത്രം നീക്കുക സാദ്ധ്യമെങ്കിൽ എന്നിഷ്ടമല്ല നിന്നിഷ്ടമാകട്ടെ എന്നവൻ തീർത്തുരച്ചു പ്രാണവേദനയിലായ് പാരം വിയർത്തവനായ് എൻ പ്രാണനായകൻ ഉള്ളം തകർന്നിതാ യാചന ചെയ്തിടന്നേ ദുസ്സഹ വേദനയാൽ മന്നവനേശു താനും മൂന്നുരു ഊഴിയിൽ വീണു പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ പാപി എൻരക്ഷയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൻ ഇമ്പവാക്കാൽ ആശ്വാസമേകുമവൻ കഷ്ടസമയത്തിൽ ആശ്വാസം കാണാതെ വിങ്ങി വിലപിക്കുന്നേ എന്നെയും […]

Read More 

അഖിലേശ നന്ദനനു അഖിലാണ്ഡ നായകനു

അഖിലേശ നന്ദനനു അഖിലാണ്ഡ നായകനു അഖിലഗുണമുടയോരു പരമേശനു ഇഹലോകമതിൽ മനുജമകനായി വന്നവനു സകലാധികാരമുള്ള മനുവേലനു ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം (2) ദുരിതാഴിയതിൽ വീണു പരിതാപമോടുഴലും നരരോടുപെരുതായ കരുണപൂണ്ടു കരളലിഞ്ഞു കനകതല മതിൽ മരുവും താതനുടെ തിരുമാർവ്വ വിട്ടോരു മനുവേലനു ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം (2) ധരണീതി ലെളിയൊരുനരനായി ബേതലേം പുരിയിൽ തിരുവവതാരം ചെയ്തുവന്നു പരിചോടു പന്തിരുവ രോടു യൂദനഗരികളിൻ തിരുമൊഴികൾ പൊഴിഞ്ഞൊരു മനുവേലനു ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം (2) കുഷ്ഠരോഗങ്ങളേയും പൊട്ടിയ കൺകളേയും മറ്റു പല ദീനമുള്ളാരെയും […]

Read More 

അംബ യെരുശലേം അമ്പരിൻ കാഴ്ച്ചയിൽ

അംബ യെരുശലേം അമ്പരിൻ കാഴ്ച്ചയിൽ അംബരെ വരുന്ന നാളെന്തു മനോഹരം തൻമണവാളനുവേണ്ടിയലങ്കരി- ച്ചുള്ളാരു മണവാട്ടിട്ടി തന്നെയിക്കന്യകാ- നല്ല പ്രവൃത്തികളായ സുചേലയെ മല്ലമിഴി ധരിച്ചുകണ്ടഭിരാമയായ് ബാബിലോൺ വേശ്യയേപ്പോലിവളെ മരു- ഭൂമിയിലല്ല കാണൂ മാമലമേൽ ദ്യഢം നീളവും വീതിയും ഉയരവും സാമ്യമായ് കാണുവതവളിലാണന്യയിലല്ലതു ഇവളുടെ സൂര്യചന്ദ്രർ ഒരുവിധത്തിലും വാനം വിടുകയില്ലിവൾ ശോഭ അറുതിയില്ലാത്തതാം രസമെഴും സംഗീതങ്ങൾ ഇവളുടെ കാതുകളിൽ സുഖമരുളിടും ഗീതം സ്വയമിവൾ പാടിടും കനകവും മുത്തു രത്‌നം ഇവളണികില്ലെങ്കിലും സുമുഖിയാമിവൾണ്ഠം ബഹുരമണീയമാം

Read More 

TPM All English Song Lyrics Free

Hi Dear all, As per many request, I am sharing all of The Pentecostal Mission English Songs and Lyrics here. Note: Please wait minimum 1 to 3 minutes to load complete lyrics, once it’s done, you can use Previous/Next button to select your song choice. also you can right click and save as image to […]

Read More 

TPM All Tamil Song Lyrics Free

Hi Dear all, As per many request, I am sharing all of The Pentecostal Mission Tamil Songs and Lyrics here. Note: Please wait minimum 1 to 3 minutes to load complete lyrics, once it’s done, you can use Previous/Next button to select your song choice. also you can right click and save as image to […]

Read More