Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിങ്കൽ

അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിങ്കൽ
സർവ്വ ശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ
പാർക്കും ഞാൻ നിർഭയനായി
പാടും ഞാൻ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ

ആപത്തുകൾ രോഗങ്ങളും
നഷ്ടങ്ങളും എന്നെ ജയിക്കയില്ല
എൻ്റെ അദ്ധ്വാനഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കും
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ
യേശുവെ ആരാധിക്കും
തൻ വചനം അനുസരിക്കും
മാതൃകയായ് ജീവിക്കും

യാത്രകളിൽ തൻ കാവലുണ്ട്
ആളും സഹായവും കരുതീട്ടുണ്ട്
ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും
എൻ ദൈവം എനിക്കു തരും
ദൂതൻമാർ മുന്നമേ പോകുന്നു.
കാര്യം നടത്തി തരുന്നു.
എപ്പോഴും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്
ഇതിൽപരം ഭാഗ്യമുണ്ടോ

അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും
അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.