Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Aadi aur anth thu hi hai

Aadi aur anth tu hi hai
Alfa aur Omega tu hi hai
Dootom ki sthuthi bhi tu hi hai
Budhi aur sab gyan tu hi hai

Yeshu Tu Mahan hai
Yeshu Tu Acha hai
Yeshu Tu Zinda hai
Yeshu Tu Dhanya hai

Dootom ki sthuthi bhi Tu hi hai
Budhi aur sab gyan tu hi hai
Rajavom ka Raja tu hi hai
Prabhuvom ka Prabhu tu hi hai

Jeevan bhara papom se mera
Man andhera aur ashubh sara
Mere papom se bachane ko
Mere liye jeevan diya hai

Sare gunaharom ke liye
Apna khoon bahaya Yeshu ne
Khai kodon ki maar bhi
Dee salib par usne apni jaan

Vayada kiya hai tune
Vayada tu karta hai pura
Vayade ke liye aathe hai
Barkatom ki barish aab udele

Nyaya karne aane wala hai
Nyaya ke sath rajya karne ko
Dharmiyon ko le jayega
Simhasan par rajaya karega

Aao ham yahowa ka dhanyawad
Aadar ke yogya wo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.