Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ

ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ
ആരിലുമുന്നതൻ ക്രിസ്തുവാം

അവനൊ പ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല
അവനെപ്പോലരാധ്യനാരുമില്ല
അവനിൽ ശരണപ്പെട്ടാരുമേ ആരുമേ
ഒരുനാളും അലയാതെ മോദമായ്-മോദമായ്
മരുവും മരുവിലും ശാന്തമായ്

അവനിക്കു പൊതുവായ് നിറുത്തി ദൈവം
അവനേക്കൊണ്ടത്രേ നിരപ്പു തന്നു
അവനെ വിട്ടൊരുനാളും പോകുമോ-പോകുമോ
അരുതാത്തതൊന്നുമേ ചെയ്യുമോ-ചെയ്യുമോ
അവനെയോർത്തനിശം ഞാൻ പാടിടും

വരുവിൻ വണങ്ങി നമസ്ക്കരിപ്പിൻ
ഒരുമിച്ചുണർന്നു പുകഴ്ത്തിടുവിൻ
ബലവും ബഹുമാനമാകവേ- ആകവേ
തിരുമുമ്പിലർപ്പിച്ചു വീഴുവിൻ-വീഴുവിൻ
തിരുനാമമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ

ആയിരങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങളിലും
ആയിരങ്ങൾ വീണാലും പതിനായിരങ്ങൾ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.