Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അഭിഷേകം അഭിഷേകം

അഭിഷേകം അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ അഭിഷേകം
അഭിഷേകം അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ അഭിഷേകം
അന്ത്യകാലത്ത് സർവ്വജഡത്തിന്മേലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ അഭിഷേകം(2)

അഭിഷേകത്തിന്‍റെ ശക്തിയാൽ
എല്ലാ നുകവും തകർന്നു പോകും
വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ
എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞുമാറും
അന്ധകാര ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും
അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ(2);-

അഭിഷേകം

കൊടിയ കാറ്റടിക്കും പോലെ
ആത്മ പകർച്ചയിൽ ശക്തി പെരുകും
അഗ്നിജ്വാല പടരും പോലെ
പുതു ഭാഷകളാൽ സ്തുതിക്കും
അടയാളം കാണുന്നല്ലോ അത്ഭുതങ്ങളും
അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണമാകും(2);-

അഭിഷേകം

ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ പോൽ
ശക്തി ലഭിക്കും ജീവൻ പ്രാപിക്കും
ജ്വലിക്കുന്ന തീപന്തം പോൽ
കത്തിപ്പടരും അഭിഷേകത്താൽ
ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകൾ എഴുന്നേൽക്കും
പുതു ജീവനാൽ സ്തുതിച്ചാർത്തു പാടും.(2);-

അഭിഷേകം

അഭിഷേകം അഭിഷേകമേ ആത്മാവിൻ
അഭയം അഭയം തിരുസന്നിധിയിൽ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.