Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു

അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു
കർത്താവു കരുതിടുന്നു
കരതലത്തിൽ കരുണയോടെ
കൺമണിപോലെന്നെ കരുതിടുന്നു

ഉള്ളം നുറുങ്ങി തകർന്നിടിലും
ഉള്ളം കരത്തിൽ വഹിച്ചിടുന്നു
ഉള്ളതുപോലെന്നെ അറിയുന്നവൻ
ഉണ്മയായ് ദിനവും സ്നേഹിക്കുന്നു. (അനുനിമിഷം)

മൃത്യുവിന്നിരുൾ താഴ്വരയിൽ
മൃതുവെ വെന്നോൻ അരികിലുണ്ട്
കാൽവറിയിൽ എന്നെ വീണ്ട് നാഥൻ
കാവലിനായെന്നും കൂടെയുണ്ട്. (അനുനിമിഷം)

വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മഹത്വം കാണും
വിശ്വം ചമച്ചോൻ അരുളിടുന്നു
അന്ത്യംവരെ നാഥൻ വഴിനടത്തും
അൻപുടയോൻ തൻ മഹത്വത്തിനായ്. (അനുനിമിഷം)

അനുനിമിഷം നിൻകൃപ തരിക
അനുദിനവും പാലകനായരികിലുണ്ടെന്നേശുപരൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.