Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എല്ല‍ാം യേശുവേ എനക്കെല്ല‍ാം യേശുവേ

എല്ലാം യേശുവേ എനക്കെല്ലാം യേശുവേ
തൊല്ലൈമീകും ഈയുലകിൽ തുണയേശുവേ

ആയനും സഹായനും മേയനും ഉപായനും
നായനും എനിക്കൻപാന്ന ജ്ഞാനമണവാളനും;-

തന്തൈതായിനം ജനം ബന്ധുള്ളോർ സിനേകിതർ
സന്തോഷസകല യോഗസംപൂരണ പാക്യവും;-

പോതകപ്പിതാവുമെൻ പോക്കിനിൽ വരത്തിനിൽ
ആദരവു ചെയ്തീടും കൂട്ടാളിയുമെൻ തോഴനും;-

കവലൈയിൽ ആറുതലും കൺകളിലെൻ ജോതിയും
കഷ്ടനോയ് പടുക്കയിലെ കൈകണ്ട ഔഷധവും;-

അണിയുമാപരണവും ആസ്തിയും സമ്പാദ്യവും
പിണിയാളിയും മീൾപ്പെരുമെൻ പ്രിയ മത്തിയസ്തനും;-

വാനജീവ അപ്പവും ആവലുമെൻ കാവലും
ജ്ഞാനകീതവും സദൂരും നാട്ടവും കൊണ്ടാട്ടവും;-

എല്ലാമെല്ലാം നിന്‍റെ ദാനം എല്ലാമെല്ലാം
എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.