Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എന്നെ വഴി നടത്തുന്നോൻ

എന്നെ വഴി നടത്തുന്നോൻ
എന്‍റെ ഈ മരുവാസത്തിൽ
ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നടത്തുന്നോൻ

രോഗം മരണങ്ങൾ ഓളങ്ങളായി
ഏറി ഉയരുമ്പോൾ
എന്‍റെ വിശ്വാസക്കപ്പൽ താളടിയാകാതെ
എന്നെ നടത്തുന്നോൻ;-

ശത്രുവിൻ ശക്തികൾ ഓരോ ദിവസവും
ഏറി ഉയരുമ്പോൾ
എന്‍റെ ശത്രുക്കൾ മുമ്പാകെ ഓരോ ദിവസവും
മേശ ഒരുക്കുന്നോൻ;-

ഖെറുബി-സാറാഫുകൾ ദിവസവും
പാടി പുകഴ്ത്തുന്നോൻ
അതിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിന്മേൽ
എന്നെ നടത്തുന്നോൻ;- എന്നെ…

എന്നെ വീണ്ട നാഥൻ കർത്തനാകയാൽ
എന്നെ രക്ഷിപ്പ‍ാൻ ഉന്നതം വിട്ടു
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.