Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എന്‍റെ രാജാവു നീ എന്‍റെ സന്തോഷം നീ

എന്‍റെ രാജാവു നീ എന്‍റെ സന്തോഷം നീ
എന്‍റെ ആശ്രയം നീ എന്‍റെ ആശ്വാസം നീ
ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കും
ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കും(2);- എന്‍റെ…

തകരുകില്ല കപ്പൽ തകരുകില്ല
പടകിൽ നായകൻ കൂടെയുണ്ട് (2)
അവനുണരും കടന്നുവരും
കാറ്റുകൾ ശാന്തമാകും(2);- എന്‍റെ…

തളരുകില്ല ഞാൻ തളരുകില്ല
ബലവാൻ കരവുമായ് കൂടെയുണ്ട് (2)
നിലനിൽക്കുവാൻ ബലം നൽകീടും
നേരോടെ നടത്തുമവൻ (2);- എന്‍റെ…

കടന്നു വരും കാകൻ അടയുമായ്
ദൈവത്തിൻ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാൽ (2)
കരുതിടുന്നു പുതുവഴികൾ
മുന്നോട്ടു നടത്തിടുവാൻ(2);- എന്‍റെ…

എന്‍റെതെല്ലാം ദൈവമെ
എന്‍റെ യേശു വാക്കു മാറാത്തോൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.