Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Ho jai jai kar jai jai kar karei

Ho jai jai kar, jai jai kar karei
Ho jai jai kar, jai jai kar karei

Wo hai hamara raja,
Dukh sankat se bachata
Ham par apni karuna karta
Aur karta upkaar ..
Kyonna us par tan man warei
Dei apna adhikaar, Ho jai…

Us par jiska bharosa,
wo to kabhi na digega
Chahe bimari, chahe garibi,
Chahe ho akaal ..
Sab sankat se sab kashton se
Ho ja yega paar, Ho jai…

Swarg hai uska sighasan,
Prithvi bani hai aasan
Akaash uski mahima bataye,
Hast kala ko dikhaye
Saari srishti us ki rachna
Us ka hi pratap, Ho jai…

Bin Tere Mai Kuch Bhi Nahi
Ei swargeeya pitha tere


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.