Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറി

കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറി
അന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകൾ ഏറി
അന്ന് ജീവനേകുവാനായ് എന്തു പാടു പെട്ടു നീ (2)
എന്‍റെ ജീവനായവനെ നീ എൻ ആശയെന്നുമേ…

കാൽവറി കുന്നിൽ

കാൽവരി കുന്നിൽ (4)

മര കുരിശുമായ് നാഥൻ മലമുകൾ ഏറി
മനസ് അറകളിൽ എന്നും വാഴുവാനായി…

മര കുരിശുമായ് നാഥൻ മലമുകൾ ഏറി
മനസ് അറകളിൽ എന്നും വാഴുവാനായി…

കാൽവറി കുന്നിൽ…

കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറി
അന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകൾ ഏറി
അന്ന് ജീവനേകുവാനായ് എന്തു പാടു പെട്ടു നീ …(2)
എന്‍റെ ജീവനായവനെ നീ എൻ ആശയെന്നുമേ…

കാൽവറി കുന്നിൽ

കരം ഉയരുന്നേ നാഥാ കറകൾ മാറ്റണമേ
കരളലിയണമേ നാഥാ കനിവു തോന്നണമേ…
കരം ഉയരുന്നേ നാഥാ കറകൾ മാറ്റണമേ
കരളലിയണമേ നാഥാ കനിവു തോന്നണമേ…

കാൽവറി കുന്നിൽ…

കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറി
അന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകൾ ഏറി
അന്ന് ജീവനേകുവാനായ് എന്തു പാടു പെട്ടു നീ …(2)
എന്‍റെ ജീവനായവനെ നീ എൻ ആശയെന്നുമേ…

കാൽവറി കുന്നിൽ…

കാണാമിനീ കാണാമിനീ യെന്നാനന്ദമാമെന്നേ
കാൽവറി ക്രൂശിലിതാ യേശുനാഥൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.