Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

മരിസുതനാം മനുവേലാ മഹിയിലെനിക്കനുക്കൂലാ

മരിസുതനാം മനുവേലാ മഹിയിലെനിക്കനുക്കൂലാ

മരണദിനംവരെ മാമക സഖി നീ
ശരണമിനിയും നിൻപാദം തരണമെനിക്കതുമോദം

മരുഭൂമിവാസമേ ജീവിതമോർക്കിൽ
തിരുമുഖകാന്തിയൊന്നല്ലാ- തൊരുസുഖമിന്നെനിക്കില്ല

കരുമനകൾതരും കണ്ണുനീർകണങ്ങൾ
കരുണയെഴും തവ കരങ്ങൾ കരുതുകിൽ തൂമുത്തുഗണങ്ങൾ

ആകുലസിന്ധുവിൽ താഴുകിലന്നു
സ്വീകരിക്കന്തികെവന്നു ശ്രീകരമാം കരം തന്നു

മഹിമയെഴും പരമേശ എന്ന രീതി

മേഘത്തേരിൽ വരുമെന്‍റെ കാന്തൻ
മരത്തിൽ തൂങ്ങി എന്‍റെ പ്രാണനെ നീ വീണ്ടുവോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.