Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്ട് യാചിച്ചാൽ

പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്ട്
യാചിച്ചാൽ മറുപടി ഉണ്ട്
മുട്ടിയാൽ തുറന്നിടും
ചോദിച്ചാൽ ലഭിച്ചിടും അതു നിശ്ചയം

നിശ്ചയം നിശ്ചയം അതു നിശ്ചയം
വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറുകില്ല
നിശ്ചയം നിശ്ചയം അതു നിശ്ചയം
വാഗ്ദത്തം തന്നവൻ അകലുകില്ല

ആരാധിച്ചാൽ വിടുതലുണ്ട്
ആശ്രയിച്ചാൽ കരുതലുണ്ട്
വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തും നിശ്ചയം
വിളി ശ്രവിച്ചാൽ നിത്യ രക്ഷ നിശ്ചയം;- നിശ്ചയം…

അനുതപിച്ചാൽ പാപമോക്ഷമുണ്ട്
മനം തകർന്നാലവൻ അരികിലുണ്ട്
വിശ്വസിച്ചാൽ മഹത്വം കാണും നിശ്ചയം
നിത്യ ഭവനത്തിൽ നിത്യ വാസം നിശ്ചയം;- നിശ്ചയം…

മാറയെ മാധുര്യമാക്കീടുമെ
ശത്രുവിൻമേൽ ജയം നൽകീടുമെ
സമൃദ്ധിയായ് അനുഗ്രഹം നൽകും നിശ്ചയം
മാറാത്ത വാഗ്ദത്തം നൽകും നിശ്ചയം;- നിശ്ചയം…

പ്രപഞ്ച ശിൽപ്പിയാം യേശുരാജനിൻ
പൊരാട്ടമോ ബന്ധനമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.