Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


എന്‍റെ ദൈവം അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും

എന്‍റെ ദൈവം അറിയാതെ
എനിക്കൊന്നും വരികയില്ല
എന്‍റെ ദൈവം അരുളാതെ
എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കയില്ല

എന്‍റെ കൺകൾ നിറയുമ്പോൾ
എന്നെ കടന്നു പോയിടാതെ;
എന്‍റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നവൻ
യേശു എന്നെന്നും എൻ രക്ഷകൻ(2);-എന്‍റെ…

പെറ്റ അമ്മ മറന്നാലും
കുറ്റം എന്തു പറഞ്ഞാലും;
കറ്റയെല്ലാം വണങ്ങീടും
സ്വപ്നമെല്ലാം നടന്നീടും(2);-എന്‍റെ…

ക്ഷാമം ക്ഷീണം ക്ഷോണിയതിൽ
ക്ഷണനേരം മാത്രമത്;
ക്ഷീണം മാറ്റും യേശു മതി
ക്ഷാമം തീരും നാളുവരെ(2);-എന്‍റെ…

എന്‍റെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട്
എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.