Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ജയം ജയം മുഴക്കി നാം ക്രിസ്തുനാഥൻ

ജയം ജയം മുഴക്കി നാം ക്രിസ്തുനാഥൻ മൂലമായ്
ജയം തരുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രമെന്നും പാടുവിൻ

സ്തോത്രമെന്നും പാടുവിൻ-ജയം ജയം മുഴക്കി നാം

ജയിച്ച നാഥനല്ലയോ നമുക്കു മുന്നിലുള്ളത്
ഒരിക്കലും പരാജയം ഭവിക്കയില്ല നിർണ്ണയം
ഭവിക്കയില്ല നിർണ്ണയം-ജയം ജയം മുഴക്കി നാം

ക്രൂശിൽ മൃത്യു ഏറ്റതാം ക്രൂര ശത്രു തോറ്റതാം
യേശുവിൻ സുവാർത്ത നാം ദേശമെങ്ങും ഘോഷിക്കാം
ദേശമെങ്ങും ഘോഷിക്കും-ജയം ജയം മുഴക്കി നാം

എത്ര വൻ പ്രവർത്തനം ശ്രതു ചെയ്തിരിക്കിലും
അത്രയും തകർത്തിടാം നമുക്കു ക്രിസ്തുമൂലമായ്
നമുക്കു ക്രിസ്തുമൂലമായ്-ജയം ജയം മുഴക്കി നാം

പദം പദം ഉറച്ച നാം…: എന്ന രീതി

ജീവനായകാ ജീവനായകാ
ജഗദീശനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *