Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ഒരുങ്ങുമോ നീ വരവിനായ്

ഒരുങ്ങുമോ നീ വരവിനായ്
കാഹളം കേൾക്കാറായ് (2)

രാവിലെ മുളച്ചു വാടി പോകും
പുഷ്പം പോലുള്ള ജീവിതം(2)
പകയ്ക്കുവാനിനി നേരമില്ല
കർത്തൻ വരവു ആസന്നമായ് (2);- ഒരുങ്ങു…

ശാന്തമായ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക
നിൻ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാണോ?(2)
ഈ ലോക ജീവിതം മായയാണേ
നേടിടില്ല നീ യാതൊന്നുമേ(2);- ഒരുങ്ങു…

സ്നേഹമല്ലാതൊന്നും നിലനില്ക്കുന്നില്ല
പകക്കുന്നോർ നശിച്ചിടും(2)
സ്നേഹത്തിലെന്നും വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ
നിൻ ജീവിതം ധന്യമാകും (2);- ഒരുങ്ങു…

കല്ലറയ്ക്കപ്പുറം കൊണ്ടു പോകുവാൻ
യാതൊന്നുമില്ലാ സോദരാ (2)
സൗമ്യത നിന്നെ വലിയവനാക്കും
സ്നേഹം നിന്നെ വളർത്തിടുമേ(2);- ഒരുങ്ങു…

ഒരുവഴി അടഞ്ഞാൽ പുതു വഴി തുറക്കും
പാടുവിൻ സഹജരെ കൂടുവിൻ കുതുഹരായ്
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.