Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ അനുദിനം

അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ
അനുദിനം കുരിശെടുത്തു
അവഗണിക്കും ഞാൻ ലോകസ്നേഹത്തെ
അവൻ തന്ന ബലം ധരിച്ച്

സ്നേഹക്കൊടിക്കീഴിൽ ഞാനിരുന്നു
സ്നേഹനാഥനെ സ്തുതിക്കും (2)

മമ പ്രിയരെന്നോടെതിർത്തീടിലും
മനംനൊന്തു കലങ്ങീടിലും
മനസുഖം തരും തൻ തിരുമൊഴികൾ
മതിയെനിക്കാശ്വസിപ്പാൻ

പല പരിശോധനകൾ സഹിച്ച്
പഴിദുഷിനിന്ദ വഹിച്ച്
അരുമരക്ഷകനെ അനുഗമിച്ചെൻ
അവസരം ചെലവഴിക്കും

വരുമൊരുനാളിലെന്നാത്മ
പ്രിയന്നരികിലണഞ്ഞിടും ഞാൻ
പുതുവുടലണിഞ്ഞു കുതുഹുലരായ്
പുതുപുരിയിൽ വസിക്കൂ

അനുഗമിച്ചിടും ഞാനെൻ പരനെ
അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.