Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

ലോകം മുഴുവൻ യേശുവിനായ്

ലോകം മുഴുവൻ യേശുവിനായ്
അതാണു ലക്ഷ്യമെന്നിൽ
എതിരുകൾ ഉണ്ടതിൽ ഭയമില്ല
പോയിടും യേശുവിനായ്(2)

നിന്ദയും ദുഷിയും പീഢയും
കഷ്ടവും ഏറിയെന്നാകിലും
രോഗവും ദുഖവും പട്ടിണി
ഭാരങ്ങൾ ഏറിയെന്നാകിലും
പോയിടും യേശുവിനായ്
ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനായ്
ലോകം മുഴുവൻ നേടിടും യേശുവിനായ്

ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമേറുമീ പാതയിൽ
പതറാതോടുമെങ്കിൽ
അണിഞ്ഞിടും നിശ്ചയം ജയ കിരീടം
നാം ഒടുവിൽ നിശ്ചയമായ്
പോയിടും യേശുവിനായ്
ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനായ്
ലോകം മുഴുവൻ നേടിടും യേശുവിനായ്

വാരി വിതറീടുവാൻ സുവിശേഷമാം വിത്ത്
കെയ്ത് അടുക്കീടുവാൻ
ആത്മാക്കൾ യേശുവിനായ്
പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ നൂറുമേനിയിൻ
ഫലങ്ങൾ അതുമാത്രം
പോയിടും യേശുവിനായ്
ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനായ്
ലോകം മുഴുവൻ നേടിടും യേശുവിനായ്

ലോകത്തിൻ മോഹങ്ങളാൽ വിരഞ്ഞോടിടുമെൻ
കുതുഹലം കൊണ്ടാട്ടമേ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.