Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ലോകമാകുമീ വാരിധിയിലെൻ പടകിൽ

ലോകമാകുമീ വാരിധിയിലെൻ
പടകിൽ നീ വരണം
നല്ല അമരക്കാരനായിട്ടെൻ
ജീവ പടകതിൽ-എന്‍റെ

കൂറ്റൻ തിരമാല ഭീകരമാ യ വരും നേരം
വൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ എന്‍റെ വഞ്ചിയുലഞ്ഞിടും നേരം
ഇരമ്പും കടലും കൊടിയ കാററും ശാന്തമാക്കണം നീ
നാഥാ ശാന്തമാക്കണം നീ;-

നിത്യ തുറമുഖത്തെന്നെ നീയെത്തിക്കും നാളിൽ
എണ്ണിക്കൂടാത്തൊരു ശുദ്ധർകൂട്ടം കാണും ഞാനന്നവിടെ
ചേരും ഞാനുമാക്കൂട്ടത്തിലൊത്തുപാടുവാൻ സ്തുതികൾ
നിനക്കു പാടുവാൻ സ്തുതികൾ;-

ലോകത്തിൻ മോഹങ്ങളാൽ വിരഞ്ഞോടിടുമെൻ
കുതുഹലം കൊണ്ടാട്ടമേ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.