Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു

പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയോടെ നാഥൻ ഉയിർക്കുന്നു
മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനിയിതാ
നിറവോലും (പഭയിൽ മുഴുകുന്നു

തിരുശിരസ്സിൽ മുൾമുടി ചൂടിയവൻ
സുരഭിലമാം പൂങ്കതിരണിയുന്നു
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ നയനങ്ങൾ
കനിവോലും പ്രഭയിൽ മുങ്ങുന്നു

പുക പൊങ്ങും മരണതാഴ്‌വരയിൽ
പുതു ജീവൻ പൂങ്കതിരണിയുന്നു
മാനവരിൽ സ്വർഗ്ഗ നിവാസികളും
വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു

പ്രാർത്ഥനയിൽ നൽനേരമേ ലോകചിന്തകളക
പ്രാണനാഥാ യേശുദേവാ പാരിൽ നീ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.