Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


സമസ്തവും തള്ളി ഞാൻ യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

സമസ്തവും തള്ളി ഞാൻ യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും
അവനെനിക്കാശ്രയം സർവസമ്പാദ്യവും
ആകാശമേ കേൾക്ക നീ… എന്‍റെ അരുമകാന്തൻ
മുമ്പിൽ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുക

കോടികോടിപ്പവൻ ചെക്കുചെക്കായി കെട്ടി
അടുക്കടുക്കായെന്‍റെ മുമ്പിൽ നിരത്തുകിൽ
അരുമയുള്ളേശുവിൻ കരുണയുള്ള സ്വരം
വാ എന്നുരയ്ക്കുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ പിഞ്ചെല്ലും

പറുദീസ തുല്ല്യമാം ഫലകരത്തോട്ടവും
ലെബനോൻ വനത്തെപ്പോൽ വിലസും പ്രദേശവും
ലോകമെനിക്കേകി പാരിൽ സൗഭാഗ്യമായി
ജീവിപ്പാനോതിലും യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

ആകാശം മുട്ടുന്നെന്നോർക്കുന്ന മാളിക-
യ്ക്കായിരമായിരം മുറികളും ശോഭയായി
തെളുതെളെ മിന്നുന്ന ബഹിവിധ സാമാനം
ദാനമായി തന്നാലും യേശുവേ പിഞ്ചെല്ലും

രാജകോലാഹല സമസ്ത വിഭാഗവും
പൂർവ്വറോമർ വീഞ്ഞും ചേർത്ത വിരുന്നിന്നായി
ലോകം ക്ഷണിച്ചെനിക്കാസ്ഥാനമേകുകിൽ
വേണ്ടെന്നുരച്ചു ഞാനേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

മാംസചിന്താദോഷ വഴികളെന്മുമ്പാകെ
ബേൽസബൂബായവൻ തുറന്നു പരീക്ഷിച്ചാൽ
പണ്ടോരു ത്യാഗിയായ യിസ്രയേൽ നന്ദനൻ
ചെയ്തപോലോടി ഞാനേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

ലോകമൊന്നായി ചേർന്നൊരൈക്യസിംഹാസനം
സ്ഥാപിച്ചതിലെന്നെ വാഴുമാറാക്കിയാൽ
നസ്രായനേശുവിൻ ക്രൂശും ചുമന്നെന്‍റെ
അരുമകാന്തൻ പാദം മോദമായി പിഞ്ചെല്ലും

ആയിരം വർഷമീ പാർത്തല ജീവിതം
ചെയ്തീടാനായുസ്സ് ദീർഘമായീടിലും
ഭൂവിലെ ജീവിതം പുല്ലിനു തുല്ല്യമായ്
എണ്ണി ഞാനേശുവിൻ പാതയെ പിഞ്ചെല്ലും

അത്യന്തം സ്നേഹത്തോടെന്‍റെമേൽ ഉറ്റുറ്റു
വീക്ഷിച്ചു കൈകൂപ്പി വന്ദനം ചെയ്യുമ്പോൾ
ലക്ഷ ലക്ഷമായി നിരനിര നിൽക്കുമ്പോൾ
ഏകനായോടി ഞാനേശുവേ പിഞ്ചെല്ലും

ശ്രീഘ്രം ഗമിക്കുന്ന സുഖകര യാത്രയായി
വിലയേറും മോട്ടറിൽ സീറ്റുമെനിക്കേകി
രാജസമാനമിപ്പാരിൽ ചരിക്കുവാൻ
ലോകമുരയ്ക്കിലും യേശുവേ പിഞ്ചെല്ലും

ലക്ഷോപിലക്ഷം പവുൺ ചെലവുള്ള കപ്പലിൽ
നടുത്തട്ടിലുൾമുറി സ്വസ്ഥമായിത്തന്നിട്ട്
കടലിന്മേൽ യാനം ചെയ്തതിസുഖം നേടുവാൻ
ലോകമുരയ്ക്കിലും യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

ഒന്നാന്തരം ടയിൻ നല്കി അതിനുള്ളിൽ
മോദമായി ചാരിക്കൊണ്ടഖിലേദേശം ചുറ്റി
രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണ ശോഭയും
കണ്ടിടാനോതുകിൽ യേശുവേ പിഞ്ചെല്ലും

ആകാശക്കപ്പലിൽ ഉയരപ്പറന്നതി-
ശീഘ്രത്തിലിക്ഷിതി ദർശിച്ചുല്ലാസമായി
ജീവിച്ചു വാഴുവാൻ ലോകം ക്ഷണിക്കിലും
വേണ്ടെന്നുരച്ചു ഞാനേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

1ചൂടിൽ കുളിർമയും കുളിരുമ്പോൾ ചൂടായും
കണ്ണിനു കൗതുകം നൽകുന്ന സാൽവയും
തൊട്ടിൽ പോലാടുന്ന കട്ടിലിൽ സൗഖ്യവും
ലോകമേകീടിലും യേശുവേ പിഞ്ചെല്ലും

1അസ്ഥികൂടായിതീർന്നു തോളിൽ മരക്രൂശും
രക്തവിയർപ്പിനാൽ ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളും
ശിരസ്സിലോർ മുൾമുടി കൈയിലാണിപ്പാടും
എന്‍റെ പേർക്കായി സഹിച്ചേശുവെ പിഞ്ചെല്ലും

1മരിച്ചുയർത്തെൻ പ്രിയൻ പരമസിംഹാസനം
സ്ഥാപിച്ചിക്ഷോണിയിൽ വാഴുന്നകാലത്ത്
നാണിക്കാതെന്നെത്തൻ പാണികൊണ്ടാർദ്രമായി
മാർവിലണയ്ക്കുന്ന നാളും വരുന്നല്ലൊ

1എൻ പിതാവേ എന്നെ കൈവിടല്ലേ പ്രിയാ
നിന്മുഖം കണ്ടെന്‍റെ കൺകൾ നിറയട്ടെ
പറഞ്ഞാൽ താരാതുള്ള പരമ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ
പാരിൽ പരത്തിലീ സാധുവിനേകണേ

സകല ജഡത്തിനും ദൈവമായ
സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.